Správa nemovitostí

  Domy ve správě RK REWA

Správou domu se rozumí obstarání a zajištění obchodních záležitostí, právních úkonů a jiné činnosti tak, aby byly plněny povinnosti vlastníka a zajištěna účinná ochrana jeho majetku.

Činnost správce :

 • Zajištění založení společenství a jeho zapsání do obchodního rejstříku v součinnosti vlastníků.
 • Vede evidenci vlastníků, předpis zálohových plateb, příspěvků do fondu oprav, jejich vymáhání a konečné vyúčtování nákladů vlastníkům jednotek za všechna plnění poskytovaná s užíváním jednotek a společných prostor a zařízení.
 • Jedenkrát ročně provede vyúčtování záloh na služby jednotlivým vlastníkům v termínu platném pro vyúčtování.
 • U menších společenstvech vybírá platby fondu oprav a služeb spojených s užíváním bytu přes svůj účet (není pravidlo – výhoda = společenství není zatíženo bankovními poplatky)
 • Správce zajišťuje dodávky médií (el. energie do společných prostor, vody, tepla, TUV a další plnění nezbytně nutná pro bezporuchový provoz domu, odvod odpadních vod, odvoz tuhého domovního odpadu, provoz výtahů aj.
 • Zajišťuje pravidelný a řádný úklid společných prostor v domě a přilehlých chodníků včetně odklízení sněhu a náledí (v případě zájmu)
 • Zajišťuje povinné kontroly, zkoušky a revize technických zařízení domu v souladu s aktuálně platnými předpisy.
 • Zajišťuje odstranění závad zjištěných při kontrolách, zkouškách a revizích.
 • Systematicky vede a průběžně aktualizuje evidenci o stavebním, technickém a uživatelském stavu domu pro potřeby správy a pro potřeby provádění údržby, oprav a rekonstrukcí.
 • Zajišťuje opravy domu na základě konkrétního zadání vlastníka
 • Operativně zajišťuje odstranění havárií a poruch.
 • Kontroluje rozsah a kvalitu dodavatelsky prováděných prací a jejich fakturace včetně reklamačního řízení.
 • Ve spolupráci s vlastníkem vyřizuje stížnosti a podněty fyzických a právnických osob ve vztahu ke spravovanému domu v souladu s platnými právními předpisy.
 • Vymáhá dluhy a náhrady škod ve prospěch společenství.
 • Dle příslušných aktuálně platných předpisů vede účetnictví spojené se správou domu.
 • Správce předkládá měsíčně vyúčtování nákladů na údržbu a opravy
 • Umožňuje vlastníkovi domu na požádání nahlédnout do všech účetních záznamů a do všech písemností týkajících se majetku společenství
 • Operativně zajišťuje odstranění havárií a poruch, pokud to situace vyžaduje 24hodin denně

Při obstarávání výkonu správy je správce povinen dbát pokynů vlastníka domu. O správě domu se sepíše řádná „Smlouva o správě domu“ kde jsou mimo jiné vymezeny povinnosti správce i vlastníka domu a další ujednání, dle konkrétních požadavků představ a přání majitele.

Na další spolupráci se těší

RK REWA

  Domy ve správě RK REWA

Úvod O nás Nabídka prodej a pronájem Správa nemovitostí Hledáme Info GDPR Kontakt